[Thông tin] Hỗ trợ Vàng của quý nhân sĩ Chinh Đồ

Q
uý nhân sĩ Chinh Đồ thân mến,

Hôm nay (1/2/2013), Ban Điều Hành đã chính thức hỗ trợ thành công Vàng cho các nhân sĩ từ Chinh Đồ 1,2 chuyển qua Võ Lâm Chi Mộng. Do thời gian hỗ trợ bị chậm trễ so với thông báo làm ảnh hưởng đến quá trình trải nghiệm của các nhân sĩ nên Ban Điều Hành quyết định sẽ không hỗ trợ theo các giai đoạn như đã thông báo.

Số Vàng được hỗ trợ của các nhân sĩ Chinh Đồ 1,2 đã được trao toàn bộ trong đợt này. Tuy nhiên trong đợt hỗ trợ này sẽ có 1 số nhân sĩ chưa nhận được Vàng là do chưa có tạo nhân vật trong Võ Lâm Chi Mộng. Nên việc hỗ trợ cho các quý nhân sĩ này sẽ được tiến hành vào đợt 2. Các nhân sĩ vui lòng liên hệ với Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng để được hướng dẫn và cung cấp thông tin hỗ trợ.

Thời gian hỗ trợ đợt 2 cho các nhân sĩ chưa nhận được Vàng sẽ được công bố trên trang chủ.

Nay kính báo,

Top