[Đua Top] Truyền Nhân Ngũ Tuyệt 2016

Nội dung hoạt động:

Truyền Nhân Ngũ Tuyệt 2016

Thời gian diễn ra:

 • Diễn ra trong vòng 7 ngày và 14 ngày kể từ khi khai mở máy chủ.
  • VLCM: Tính từ máy chủ 601 trở đi

Thập Đại Kình Lực 7 ngày

Top 10 Lực Chiến sẽ nhận được phần thưởng từ Đông Tà Hoàng Dược Sư.

HạngPhần thưởng
Top 1 8888 Vé Vàng 8888 Nguyên Liệu Cao Cấp 06 Rương Ngạo Thần Phi Long 06 Túi Bảo Thạch Loại 10 6 Vương Giả Tinh Thạch
Top 2 6888 Vé Vàng 6888 Nguyên Liệu Cao Cấp 05 Rương Ngạo Thần Phi Long 05 Túi Bảo Thạch Loại 10 5 Vương Giả Tinh Thạch
Top 3 4888 Vé Vàng 4888 Nguyên Liệu Cao Cấp 04 Rương Ngạo Thần Phi Long 04 Túi Bảo Thạch Loại 10 4 Vương Giả Tinh Thạch
Top 10 2888 Vé Vàng 2888 Nguyên Liệu Cao Cấp 03 Rương Ngạo Thần Phi Long 03 Túi Bảo Thạch Loại 10 3 Vương Giả Tinh Thạch
Top 20 1888 Vé Vàng 1888 Nguyên Liệu Cao Cấp 02 Rương Ngạo Thần Phi Long 02 Túi Bảo Thạch Loại 10 2 Vương Giả Tinh Thạch
Top 50 888 Vé Vàng 888 Nguyên Liệu Cao Cấp 01 Rương Ngạo Thần Phi Long 01 Túi Bảo Thạch Loại 10 1 Vương Giả Tinh Thạch
Tên vật phẩmHình ảnhMô Tả
Nguyên Liệu Cao Cấp
 • Công dụng: dùng để nâng cấp các tính năng Cung Tiễn, Đan Điền…
Rương Ngạo Thần Phi Long
 • Công dụng: mở ra nhận được 1 trong 10 món trang bị Ngạo Thần - Phi Long
Túi Bảo Thạch Loại 10
 • Công dụng: mở ra nhận được 1 trong 3 loại đá bảo thạch cấp 10
Vương Giả Tinh Thạch
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: sử dụng 100% mở được trang bị Vương Giả Chi Bang

Thập Đại Cao Thủ 7 ngày

Top 10 Đẳng Cấp sẽ nhận được phần thưởng từ Tây Cuồng Dương Quá.

HạngPhần thưởng
Top 1 8888 Vé Vàng 8888 Nguyên Liệu Cao Cấp 06 Rương Ngạo Thần Phi Long 06 Túi Bảo Thạch Loại 10 6 Vương Giả Tinh Thạch
Top 2 6888 Vé Vàng 6888 Nguyên Liệu Cao Cấp 05 Rương Ngạo Thần Phi Long 05 Túi Bảo Thạch Loại 10 5 Vương Giả Tinh Thạch
Top 3 4888 Vé Vàng 4888 Nguyên Liệu Cao Cấp 04 Rương Ngạo Thần Phi Long 04 Túi Bảo Thạch Loại 10 4 Vương Giả Tinh Thạch
Top 10 2888 Vé Vàng 2888 Nguyên Liệu Cao Cấp 03 Rương Ngạo Thần Phi Long 03 Túi Bảo Thạch Loại 10 3 Vương Giả Tinh Thạch
Top 20 1888 Vé Vàng 1888 Nguyên Liệu Cao Cấp 02 Rương Ngạo Thần Phi Long 02 Túi Bảo Thạch Loại 10 2 Vương Giả Tinh Thạch
Top 50 888 Vé Vàng 888 Nguyên Liệu Cao Cấp 01 Rương Ngạo Thần Phi Long 01 Túi Bảo Thạch Loại 10 1 Vương Giả Tinh Thạch
Tên vật phẩmHình ảnhMô Tả
Nguyên Liệu Cao Cấp
 • Công dụng: dùng để nâng cấp các tính năng Cung Tiễn, Đan Điền…
Rương Ngạo Thần Phi Long
 • Công dụng: mở ra nhận được 1 trong 10 món trang bị Ngạo Thần - Phi Long
Túi Bảo Thạch Loại 10
 • Công dụng: mở ra nhận được 1 trong 3 loại đá bảo thạch cấp 10
Vương Giả Tinh Thạch
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: sử dụng 100% mở được trang bị Vương Giả Chi Bang

Thập Đại Thần Thông 7 ngày

Top 10 Thành Tựu sẽ nhận được phần thưởng từ Nam Tăng Nhất Đăng Đại Sư.

HạngPhần thưởng
Top 1 8888 Vé Vàng 8888 Nguyên Liệu Cao Cấp 06 Rương Ngạo Thần Phi Long 06 Túi Bảo Thạch Loại 10 6 Vương Giả Tinh Thạch
Top 2 6888 Vé Vàng 6888 Nguyên Liệu Cao Cấp 05 Rương Ngạo Thần Phi Long 05 Túi Bảo Thạch Loại 10 5 Vương Giả Tinh Thạch
Top 3 4888 Vé Vàng 4888 Nguyên Liệu Cao Cấp 04 Rương Ngạo Thần Phi Long 04 Túi Bảo Thạch Loại 10 4 Vương Giả Tinh Thạch
Top 10 2888 Vé Vàng 2888 Nguyên Liệu Cao Cấp 03 Rương Ngạo Thần Phi Long 03 Túi Bảo Thạch Loại 10 3 Vương Giả Tinh Thạch
Top 20 1888 Vé Vàng 1888 Nguyên Liệu Cao Cấp 02 Rương Ngạo Thần Phi Long 02 Túi Bảo Thạch Loại 10 2 Vương Giả Tinh Thạch
Top 50 888 Vé Vàng 888 Nguyên Liệu Cao Cấp 01 Rương Ngạo Thần Phi Long 01 Túi Bảo Thạch Loại 10 1 Vương Giả Tinh Thạch
Tên vật phẩmHình ảnhMô Tả
Nguyên Liệu Cao Cấp
 • Công dụng: dùng để nâng cấp các tính năng Cung Tiễn, Đan Điền…
Rương Ngạo Thần Phi Long
 • Công dụng: mở ra nhận được 1 trong 10 món trang bị Ngạo Thần - Phi Long
Túi Bảo Thạch Loại 10
 • Công dụng: mở ra nhận được 1 trong 3 loại đá bảo thạch cấp 10
Vương Giả Tinh Thạch
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: sử dụng 100% mở được trang bị Vương Giả Chi Bang

Thập Đại Lăng Tuyệt 7 ngày

Top 10 Cảnh Giới sẽ nhận được phần thưởng từ Bắc Hiệp Quách Tĩnh.

HạngPhần thưởng
Top 1 8888 Vé Vàng 8888 Nguyên Liệu Cao Cấp 06 Rương Ngạo Thần Phi Long 06 Túi Bảo Thạch Loại 10 6 Vương Giả Tinh Thạch
Top 2 6888 Vé Vàng 6888 Nguyên Liệu Cao Cấp 05 Rương Ngạo Thần Phi Long 05 Túi Bảo Thạch Loại 10 5 Vương Giả Tinh Thạch
Top 3 4888 Vé Vàng 4888 Nguyên Liệu Cao Cấp 04 Rương Ngạo Thần Phi Long 04 Túi Bảo Thạch Loại 10 4 Vương Giả Tinh Thạch
Top 10 2888 Vé Vàng 2888 Nguyên Liệu Cao Cấp 03 Rương Ngạo Thần Phi Long 03 Túi Bảo Thạch Loại 10 3 Vương Giả Tinh Thạch
Top 20 1888 Vé Vàng 1888 Nguyên Liệu Cao Cấp 02 Rương Ngạo Thần Phi Long 02 Túi Bảo Thạch Loại 10 2 Vương Giả Tinh Thạch
Top 50 888 Vé Vàng 888 Nguyên Liệu Cao Cấp 01 Rương Ngạo Thần Phi Long 01 Túi Bảo Thạch Loại 10 1 Vương Giả Tinh Thạch
Tên vật phẩmHình ảnhMô Tả
Nguyên Liệu Cao Cấp
 • Công dụng: dùng để nâng cấp các tính năng Cung Tiễn, Đan Điền…
Rương Ngạo Thần Phi Long
 • Công dụng: mở ra nhận được 1 trong 10 món trang bị Ngạo Thần - Phi Long
Túi Bảo Thạch Loại 10
 • Công dụng: mở ra nhận được 1 trong 5 loại đá bảo thạch cấp 10
Vương Giả Tinh Thạch
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: sử dụng 100% mở được trang bị Vương Giả Chi Bang

Thập Đại Kình Lực 14 ngày

Top 10 Lực Chiến sẽ nhận được phần thưởng từ Đông Tà Hoàng Dược Sư.

 • Đặc biệt: Top 1 sẽ nhận được Huân Chương Mới - Truyền Nhân Đông Tà
HạngPhần thưởng
Top 1 8888 Vé Vàng 8888 Nguyên Liệu Cao Cấp 06 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 06 Túi Bảo Thạch Hoàn Mỹ 6 Vương Giả Tinh Thạch
Top 2 6888 Vé Vàng 6888 Nguyên Liệu Cao Cấp 05 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 05 Túi Bảo Thạch Hoàn Mỹ 5 Vương Giả Tinh Thạch
Top 3 4888 Vé Vàng 4888 Nguyên Liệu Cao Cấp 04 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 04 Túi Bảo Thạch Hoàn Mỹ 4 Vương Giả Tinh Thạch
Top 10 2888 Vé Vàng 2888 Nguyên Liệu Cao Cấp 03 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 03 Túi Bảo Thạch Hoàn Mỹ 3 Vương Giả Tinh Thạch
Top 20 1888 Vé Vàng 1888 Nguyên Liệu Cao Cấp 02 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 02 Túi Bảo Thạch Hoàn Mỹ 2 Vương Giả Tinh Thạch
Top 50 888 Vé Vàng 888 Nguyên Liệu Cao Cấp 01 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 01 Túi Bảo Thạch Hoàn Mỹ 1 Vương Giả Tinh Thạch
Tên vật phẩmHình ảnhMô Tả
Nguyên Liệu Cao Cấp
 • Công dụng: dùng để nâng cấp các tính năng Cung Tiễn, Đan Điền…
Rương Ngạo Thần Tiềm Long
 • Công dụng: dùng để dổi các trang bị Tiềm Long
Túi Bảo Thạch Hoàn Mỹ
 • Công dụng: mở ra nhận được 1 trong 3 loại đá bảo thạch hoàn mỹ
Vương Giả Tinh Thạch
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: sử dụng 100% mở được trang bị Vương Giả Chi Bang
Huân Chương Mới - Truyền Nhân Đông Tà huanchuongdongta
 • Công dụng: trang bị đặc biệt truyền nhân ngũ tuyệt
  Công +10.000.000
  Thủ +10.000.000
  Bạo +100.000
  Né +100.000
  Sinh lực +10.000.000

Thập Đại Cao Thủ 14 ngày

Top 10 Đẳng Cấp sẽ nhận được phần thưởng từ Tây Cuồng Dương Quá.

 • Đặc biệt: Top 1 sẽ nhận được Huân Chương Mới - Truyền Nhân Tây Độc
HạngPhần thưởng
Top 1 8888 Vé Vàng 8888 Nguyên Liệu Cao Cấp 06 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 06 Túi Bảo Thạch Hoàn Mỹ 6 Vương Giả Tinh Thạch
Top 2 6888 Vé Vàng 6888 Nguyên Liệu Cao Cấp 05 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 05 Túi Bảo Thạch Hoàn Mỹ 5 Vương Giả Tinh Thạch
Top 3 4888 Vé Vàng 4888 Nguyên Liệu Cao Cấp 04 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 04 Túi Bảo Thạch Hoàn Mỹ 4 Vương Giả Tinh Thạch
Top 10 2888 Vé Vàng 2888 Nguyên Liệu Cao Cấp 03 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 03 Túi Bảo Thạch Hoàn Mỹ 3 Vương Giả Tinh Thạch
Top 20 1888 Vé Vàng 1888 Nguyên Liệu Cao Cấp 02 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 02 Túi Bảo Thạch Hoàn Mỹ 2 Vương Giả Tinh Thạch
Top 50 888 Vé Vàng 888 Nguyên Liệu Cao Cấp 01 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 01 Túi Bảo Thạch Hoàn Mỹ 1 Vương Giả Tinh Thạch
Tên vật phẩmHình ảnhMô Tả
Nguyên Liệu Cao Cấp
 • Công dụng: dùng để nâng cấp các tính năng Cung Tiễn, Đan Điền…
Rương Ngạo Thần Tiềm Long
 • Công dụng: dùng để dổi các trang bị Tiềm Long
Túi Bảo Thạch Hoàn Mỹ
 • Công dụng: mở ra nhận được 1 trong 3 loại đá bảo thạch hoàn mỹ
Vương Giả Tinh Thạch
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: sử dụng 100% mở được trang bị Vương Giả Chi Bang
Huân Chương Mới - Truyền Nhân Tây Độc huanchuongtaydoc
 • Công dụng: trang bị đặc biệt truyền nhân ngũ tuyệt
  Công +10.000.000
  Thủ +10.000.000
  Bạo +100.000
  Né +100.000
  Sinh lực +10.000.000

Thập Đại Thần Thông 14 ngày

Top 10 Thành Tựu sẽ nhận được phần thưởng từ Nam Tăng Nhất Đăng Đại Sư.

 • Đặc biệt: Top 1 sẽ nhận được Huân Chương Mới - Truyền Nhân Nam Đế
HạngPhần thưởng
Top 1 8888 Vé Vàng 8888 Nguyên Liệu Cao Cấp 06 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 06 Túi Bảo Thạch Hoàn Mỹ 6 Vương Giả Tinh Thạch
Top 2 6888 Vé Vàng 6888 Nguyên Liệu Cao Cấp 05 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 05 Túi Bảo Thạch Hoàn Mỹ 5 Vương Giả Tinh Thạch
Top 3 4888 Vé Vàng 4888 Nguyên Liệu Cao Cấp 04 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 04 Túi Bảo Thạch Hoàn Mỹ 4 Vương Giả Tinh Thạch
Top 10 2888 Vé Vàng 2888 Nguyên Liệu Cao Cấp 03 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 03 Túi Bảo Thạch Hoàn Mỹ 3 Vương Giả Tinh Thạch
Top 20 1888 Vé Vàng 1888 Nguyên Liệu Cao Cấp 02 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 02 Túi Bảo Thạch Hoàn Mỹ 2 Vương Giả Tinh Thạch
Top 50 888 Vé Vàng 888 Nguyên Liệu Cao Cấp 01 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 01 Túi Bảo Thạch Hoàn Mỹ 1 Vương Giả Tinh Thạch
Tên vật phẩmHình ảnhMô Tả
Nguyên Liệu Cao Cấp
 • Công dụng: dùng để nâng cấp các tính năng Cung Tiễn, Đan Điền…
Rương Ngạo Thần Tiềm Long
 • Công dụng: dùng để dổi các trang bị Tiềm Long
Túi Bảo Thạch Hoàn Mỹ
 • Công dụng: mở ra nhận được 1 trong 3 loại đá bảo thạch hoàn mỹ
Vương Giả Tinh Thạch
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: sử dụng 100% mở được trang bị Vương Giả Chi Bang
Huân Chương Mới - Truyền Nhân Nam Đế huanchuongnamde
 • Công dụng: trang bị đặc biệt truyền nhân ngũ tuyệt
  Công +10.000.000
  Thủ +10.000.000
  Bạo +100.000
  Né +100.000
  Sinh lực +10.000.000

Thập Đại Lăng Tuyệt 14 ngày

Top 10 Cảnh Giới sẽ nhận được phần thưởng từ Bắc Hiệp Quách Tĩnh.

 • Đặc biệt: Top 1 sẽ nhận được Huân Chương Mới - Truyền Nhân Bắc Cái
HạngPhần thưởng
Top 1 8888 Vé Vàng 8888 Nguyên Liệu Cao Cấp 06 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 06 Túi Bảo Thạch Hoàn Mỹ 6 Vương Giả Tinh Thạch
Top 2 6888 Vé Vàng 6888 Nguyên Liệu Cao Cấp 05 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 05 Túi Bảo Thạch Hoàn Mỹ 5 Vương Giả Tinh Thạch
Top 3 4888 Vé Vàng 4888 Nguyên Liệu Cao Cấp 04 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 04 Túi Bảo Thạch Hoàn Mỹ 4 Vương Giả Tinh Thạch
Top 10 2888 Vé Vàng 2888 Nguyên Liệu Cao Cấp 03 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 03 Túi Bảo Thạch Hoàn Mỹ 3 Vương Giả Tinh Thạch
Top 20 1888 Vé Vàng 1888 Nguyên Liệu Cao Cấp 02 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 02 Túi Bảo Thạch Hoàn Mỹ 2 Vương Giả Tinh Thạch
Top 50 888 Vé Vàng 888 Nguyên Liệu Cao Cấp 01 Rương Ngạo Thần Tiềm Long 01 Túi Bảo Thạch Hoàn Mỹ 1 Vương Giả Tinh Thạch
Tên vật phẩmHình ảnhMô Tả
Nguyên Liệu Cao Cấp
 • Công dụng: dùng để nâng cấp các tính năng Cung Tiễn, Đan Điền…
Rương Ngạo Thần Tiềm Long
 • Công dụng: dùng để dổi các trang bị Tiềm Long
Túi Bảo Thạch Hoàn Mỹ
 • Công dụng: mở ra nhận được 1 trong 3 loại đá bảo thạch hoàn mỹ
Vương Giả Tinh Thạch
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: sử dụng 100% mở được trang bị Vương Giả Chi Bang
Huân Chương Mới - Truyền Nhân Bắc Cái huanchuongbaccai
 • Công dụng: trang bị đặc biệt truyền nhân ngũ tuyệt
  Công +10.000.000
  Thủ +10.000.000
  Bạo +100.000
  Né +100.000
  Sinh lực +10.000.000

Lưu ý

 • Hoạt động này diễn ra trong vòng 7 ngày và 14 ngày (kể từ khi khai mở máy chủ) và chỉ áp dụng cho máy chủ:
  • VLCM: Tính từ máy chủ 601 trở đi
 • Riêng các máy chủ mở từ Sinh Võ (599) và Tân Võ (600) cũng sẽ được cập nhật phần thưởng mới
 • Mỗi nhân vật có thể tham gia ở nhiều hạng mục để nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn.
 • Danh sách nhận thưởng chỉ căn cứ tại giao diện của hoạt động xếp hạng lúc 6 giờ sang ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ ngày mở máy chủ.
 • Phần thưởng sẽ nhận tại giao diện hoạt động.
 • Quý nhân sĩ vui lòng cập nhật thông tin nhân vật trước 05:00 giờ sáng mỗi ngày để tránh sự cố trong quá trình cập nhật thông tin vào 06:00 giờ sáng

Quý nhân sĩ sẽ vào đây để được nhận thưởng theo đúng mốc 7 ngày và 14 ngày (nếu máy chủ qua ngày tiếp theo sẽ không thể nhận được phần thưởng)

Top