[Thông Báo] Cập Nhật Tiến Trình Hỗ Trợ Khách Hàng Về Trường Hợp Tố Cáo

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về việc cập nhật tiến trình hỗ trợ khách hàng về những trường hợp khiếu kiện - tố cáo các nhân vật Bug kể từ ngày 13/11/2018 trở đi.

- Sau ngày 31/10/2018, Ban Điều Hành xin xác nhận vấn đề sử dụng phần mềm thứ 3 can thiệp vào game để trục lợi cá nhân ở những tính năng như: Hoa Sơn Luận Kiếm, Tương Dương Chiến, Nội Thể Đơn,... đã không còn diễn ra.

Bên cạnh đó, hầu hết các tài khoản có liên quan đến vấn đề vi phạm cũng đã được xử lý.

Nay Ban Điều Hành xin cập nhật lại đến tiến trình hỗ trợ khách hàng về những trường hợp khiếu kiện - tố cáo các nhân vật Bug như sau:

  • Ban Điều Hành chỉ có thể chấp nhận kiểm tra các tài khoản bị tố Bug trong 60 ngày gần nhất kể từ lúc tài khoản bị tố Bug đó bị phát hiện hoặc nghi ngờ là Bug.
  • Ví dụ: Nhân vật A đang sử dụng phần mềm thứ 3 để trục lợi và bị nhân vật B phát hiện vào ngày 01/01/2020 thì 60 ngày Ban Điều Hành có thể tiếp nhận hỗ trợ kiểm tra sẽ được tính là ngày 01/01/2020 đến 01/04/2020.
  • Từ ngày 15/11/2018, Ban Điều Hành sẽ tạm ngừng tiếp nhận các trường hợp tố Bug Hoa Sơn Luận Kiếm, Tương Dương Chiến, Nội Thể Đơn cho đến khi có thông báo mới.
  • Từ ngày 13/11/2018, Ban Điều Hành chỉ tiếp nhận và xử lý các trường hợp báo lỗi, khiếu nại, tố bug tại trang hỗ trợ Hotro.talktv.vn

Nay Ban Điều Hành kính báo,

Tags: Thông Báo
Top